National rating at round 6

N Name K Elo Var Per
1 Gunn, Neil J 22 1862 -7 1451
2 Liu, William Rui 24 1763 29 1906
3 Isaac, Ceferino 25 1721 -43 1338
4 Johns, Daniel P 25 1706 -2 1610
5 Yu, Zachary 23 1804 2 1728
6 Wang, Justin Zhide 25 1732 -27 1482
7 Zhu, David Junyang 26 1689 3 1615
8 Tao, Junqing Jerome 29 1513 -46 1236
9 WCM Braganza, Nadia 27 1629 8 2103
10 Pakenham, John 31 1421 -59 992
11 Hwang, Ryan 31 1442 28 1592
12 Soriano, Dante 36 1195 40 1511
13 Yang, Lucas 34 1295 17 2172
14 Liang, Ting 35 1206 -14 1293
15 Jiang, Patrick Di 34 1300 24 1444
16 Cebes, Quice Vincent 31 1414 -50 1136
17 Holland, David 35 1213 -31 1244
18 Schrader, Gordon 41 941 0 0
19 Sussex, Taylor 37 1109 48 1384
20 Lau, Great Boyou 36 1175 43 1455
21 Yuan, Hong 36 1179 25 1352
22 Myers, Sean 34 1263 10 1393
23 Yuan, Paul 38 1071 19 1273
24 Wang, Tilden 37 1118 -33 1098
25 Rehansi, D P Sayuni 37 1134 93 1650
26 Gu, Marcus Zhenbo 41 907 107 1419
27 Zhang, Daniel 37 1136 -7 1126
28 Lin, Sam 36 1176 -22 1197
29 Gu, Claire Yuqi 40 991 28 1233
30 Chen, Xavier 39 1035 -4 1149
31 Gu, Isaac 38 1060 15 1270
32 Wang, Carol Huixin 39 1012 -19 1069
34 Winsor, Brian M 43 806 -39 312
35 Yang, Andy 41 929 -33 353
37 Chen, Veda 42 873 -21 998
38 Shen, Yifei (Ethan) 48 580 -10 406