National rating at round 6

N Name K Elo Var Per
1 CM Xie, Felix 15 2218 4 2059
2 FM Duneas, John 19 2048 4 1878
3 Runcan, Daniel-Ioan 21 1930 -27 1520
4 Mao, Daqi 24 1757 5 1769
5 Isaac, Ceferino 24 1755 0 0
6 Liu, William Rui 29 1549 -3 1554
7 Yu, Zachary 29 1538 -26 1450
8 Liang, Qixuan 41 934 62 1510
9 Zhu, David Junyang 32 1381 0 1401
10 Moffitt, Samuel 37 1148 59 1642
11 Hwang, Ryan 33 1323 -3 1518
12 Zhang, Yaoyuan 36 1185 -54 1222
13 Lau, Great Boyou 46 653 106 1385
14 Rehansi, D P Sayuni 39 1046 -39 1076
15 Gu, Claire Yuqi 46 677 0 1208
16 Gu, Marcus Zhenbo 49 546 5 1006
17 Gu, Isaac 45 706 -40 827
18 Zhang, Daniel 45 741 -22 1000